Informace o zpracování osobních údajů | Carl Stahl Architektura

NEREZOVÉ SÍTĚ, NEREZOVÁ LANA A MEMBRÁNOVÉ KONSTRUKCE

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů ve společnosti Carl Stahl & spol, s.r.o., se sídlem Mikulovická 4, 190 17 Praha 9, IČ: 62418394.

 1. Informace o zpracování osobních údajů ve společnosti Carl Stahl & spol, s.r.o. – zde najdete informace, co a jakým způsobem v rámci ochrany osobních údajů zpracováváme ve firmě.

 2. Souhlas se zpracováním osobních údajů – zasílání reklamních sdělení – abychom Vám mohli zasílat email o novinkách, akcích, slevách, potřebujeme od Vás souhlas se zasílání reklamního sdělení. Kdykoliv se můžete odhlásit od tohoto zasílání, stačí nás kontaktovat.

1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI CARL STAHL & SPOL, S.R.O. PRO ZÁKAZNÍKY SPOLEČNOSTI

Společnost Carl Stahl & spol, s.r.o., se sídlem Mikulovická 4, 190 17 Praha 9, dlouhodobě patří mezi významné dodavatele nerezových sítí, nerezových lan a membránových konstrukcí, dále jeřábové, manipulační a zdvihací techniky a systémů pro jištění osob při práci ve výškách a nad volnou hloubkou v České republice.

Společnost Carl Stahl & spol, s.r.o., vždy velmi dbá na spokojenost svých zákazníků a plně respektuje jejich právo na soukromí. Společnost Carl Stahl & spol, s.r.o. proto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), vydává tyto Informace o zpracování osobních údajů, jejichž účelem je Vám poskytnout informace o zpracování osobních údajů třetích osob společností Carl Stahl & spol, s.r.o.

Správce osobních údajů

Carl Stahl & spol, s.r.o.
Mikulovická 4
190 17 Praha 9
IČO: 62418394
E-mail: info@carlstahl.cz
Tel: +420 281 920 100
Web: www.carlstahl.cz

(dále též „Správce“)

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Správce zpracovává Vaše osobní údaje, které mu od Vás byly poskytnuty za účelem:

 • dodání zboží nebo poskytování služeb, které jste si objednali u společnosti Carl Stahl & spol, s.r.o.;
 • poskytování poptávaných informací z Vaší strany;
 • zasílání reklamních sdělení (tzv. newsletterů) s informacemi o novinkách v sortimentu Správce, akcích, inspiracemi a ukázkami realizací;
 • plnění smluvních povinností podle právního základu pro zpracování (zejm. plnění ze smlouvy na dodání zboží nebo poskytnutí služeb)
 • plnění zákonných povinností (vedení účetnictví, audit, atd.)

Ke zpracování osobních údajů dochází v souladu s GDPR a příslušnými zákony České republiky a rozsah osobních údajů je požadován pouze v nezbytné míře pro dosažení daného účelu. Správce zpracovává osobní údaje především na základě níže uvedených právních důvodů:

Zpracování osobních údajů za účelem plnění ze smlouvy na dodání zboží nebo poskytnutí služeb

Pro účely nákupu zboží zpracovává Správce Vaše základní identifikační osobní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon, IČ, DIČ). Zpracování těchto osobních údajů je nutné pro vytvoření objednávky, závazné potvrzení objednávky a správné doručení objednaného zboží.

Pro účely poskytování a dodání služeb, které Správce dále nabízí, dochází taktéž ke zpracování Vašich osobních údajů (jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon, IČ, DIČ), a to v míře potřebné pro poskytnutí dané služby. 

Shora uvedené osobní údaje Správce zpracovává za účelem vyřízení Vašich objednávek nebo poskytování a dodání svých služeb, tedy pro uzavření a splnění smlouvy, a bez jejich poskytnutí a zpracování není možné nákup Vámi objednaného zboží nebo poskytnutí a dodání služeb řádně uskutečnit.

Zpracování osobních údajů za účelem plnění právní povinnosti

Právní předpisy Správci rovněž v některých případech ukládají povinnost Vaše osobní údaje zpracovávat. Jde zejména o důvody vyžadované zákonem o účetnictví a dalšími právními předpisy z oblasti daní, kdy jsou uchovávány dokumenty obsahující osobní údaje, zejména faktury, dodací listy a jiné dokumenty, z kterých vyplývá právní důvod pro vystavení daňového dokladu.

Zpracování osobních údajů za účelem oprávněných zájmů

Vaše osobní údaje dále Správce zpracovává pro účely oprávněných zájmů Správce. Tyto oprávněné zájmy definuje jako 

(a) ochranu práv Správce vyplývajících z uzavřené smlouvy, pokud dojde k jejímu porušení z Vaší strany nebo 

(b) pokud v souvislosti s uzavřenou smlouvou vůči Správci uplatníte jakýkoliv Váš nárok.

(c) jiný zájem vyplývající z platných právních předpisů

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

V případě, že ke zpracování nemá Správce jiný právní důvod než výše uvedený, provádí zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné, nicméně může být podmínkou pro dodání zboží nebo poskytnutí služby. Souhlas se zpracováním lze kdykoliv odvolat, na předchozí zpracování však nemá odvolání souhlasu vliv.

Souhlas se zpracováním osobních údajů Správci udělujete především za účelem:

 • zasílání reklamních sdělení: Pokud jste se přihlásili k odběru reklamních sdělení (tzv. newsletterů), využívá Správce Vaši e-mailovou adresu k zasílání reklamních sdělení. Tato sdělení mají v divizi Architektury primárně inspirativní a produktový obsah s ukázkou konkrétních realizací.
 • využívání cookies: Udělením souhlasu s užíváním cookies dochází ke zpracování Vašich osobních údajů za účelem získání statistických dat a Vašeho chování na webových stránkách.

JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty a služby nebo si chcete sjednat schůzku prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách či jiným způsobem, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte. Jsou to obvykle: jméno a příjmení, firma, telefonní číslo a e-mailová adresa.     

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží, o jehož dodání máte zájem nebo o kterém potřebujete vědět bližší informace.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost, a dále z dalších oprávněných zájmů.

Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to zejména fakturační údaje: jméno, příjmení, firma, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa pro doručení nákupu. 

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naše závazky ze smlouvy – dodali vám naše zboží nebo služby.  Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací, popř. jiných oprávněných zájmů).

 Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté 10 let od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží (jak nám ukládají příslušné právní předpisy).

Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste poptávající a nakupující zákazník a nezakázali jste nám to, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich obchodních novinek.

Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

3 roky od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: marketing@carlstahl.cz.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Může se jednat o dobu nutnou k dosažení účelu, pro který byly osobní údaje získány, nebo o dobu, kterou stanoví právní předpis či po dobu potřebnou pro plnění povinností. Po uplynutí doby nezbytné pro zpracování budou osobní údaje zlikvidovány.

V případě udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů k určitému účelu je doba zpracování dána trváním souhlasu, není-li přímo v souhlasu uvedeno jinak. Souhlas můžete kdykoliv odvolat.

SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje nesdílíme s nikým bez Vašeho souhlasu, pokud to zákon a naše zásady neumožňují. Osobní údaje mohou být na základě zákonné povinnosti či žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

Pro zpracování osobních údajů využíváme rovněž služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou výše uvedené. Mezi tyto zpracovatele patří poskytovatelé služeb nezbytných pro provoz Správce, především:

 • příslušnému poskytovateli poštovních služeb 
 • příslušnému subjektu poskytujícímu Správci IT služby, služby elektronické komunikace, dodávku datových služeb, internetového marketingu a cloudového úložiště;
 • jakékoli pojišťovně působící na území ČR či v EU (či jejímu zprostředkovateli), v případě vyřizování pojistné události
 • jakékoli pojišťovně působící na území ČR či v EU (či jejímu zprostředkovateli), která zajišťuje pojištění aktiv Správce
 • příslušnému subjektu, zajišťujícímu dopravu zboží pro Správce
 • příslušnému subjektu, zajišťujícímu dopravu zboží pro Subjekt údajů
 • příslušnému subjektu zajišťujícímu sledování a vyhodnocování platební disciplíny Subjektu údajů
 • jakémukoli orgánu činnému v trestním řízení či správnímu orgánu příslušnému k projednání přestupku v případě, že existuje podezření na spáchání trestného činu či přestupku 
 • příslušnému subjektu zpracovávajícímu audit nebo účetnictví Správce
 • advokátní kanceláři v případě soudního, mimosoudního či předsmluvního jednání v důsledku uplatnění či bránění práv ze smluvního nebo jiného právního vztahu

Ke zpracování osobních údajů dochází prostředním výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů dle příslušných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce příslušná technická a organizační opatření, která jsou pravidelně prověřována a aktualizována.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

Máte právo na potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, či nikoliv, a pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a k informacím v rozsahu dle článku 15 GDPR, zejména na informace o:

 • účelu zpracování;
 • kategorii dotčených osobních údajů;
 • příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy;
 • Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů;
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nebyly získány přímo od Vás;
 • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Ohledně osobních údajů máte dále mimo jiné:

 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, pokud zpracováváme nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, popř. máte právo na doplnění neúplných osobních údajů;
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“) a Správce Vaše osobní údaje vymaže, pokud k tomu bude dán některý z důvodů dle čl. 17 GDPR;
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů dle čl. 18 GDPR;
 • právo na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR;
 • právo obrátit se na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud však ke zpracování osobních údajů dochází pouze na základě souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Chcete-li u správce uplatnit své právo, jak bylo popsáno výše, nebo odvolání souhlasu ke zpracování Vaší e-mailové adresy za účelem zasílání reklamních sdělení (tzv. newsletterů) může provést prostřednictvím zaslání dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.

V případě, pokud byste chtěli uplatnit některá z práv výše uvedených nebo pokud zjistíte nebo se domníváte, že dochází k zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochrannou soukromého práva a osobního života nebo v rozporu se zákonem, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv na ochranu osobních údajů, můžete se obrátit přímo na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

UŽITEČNÉ KONTAKTY

Carl Stahl & spol, s.r.o.
Mikulovická 4
190 17 Praha 9
IČO: 62418394
E-mail: info@carlstahl.cz
Tel: +420 281 920 100
Web: www.carlstahl.cz

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
E-mail: posta@uoou.cz
Telefon: +420 234 665 111
www: https://www.uoou.cz

2. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZASÍLÁNÍ REKLAMNÍHO SDĚLENÍ

Udělujete tímto souhlas společnosti Carl Stahl & spol, s.r.o., se sídlem Mikulovická 4, 190 17 Praha 9 (dále jen „Správce“), aby zpracovávala tyto osobní údaje:

 • e-mail

E-mail je nutný zpracovat za účelem zasílání reklamních sdělení (tzv. newsletterů). Tento údaj bude Správcem zpracován po dobu zasílání reklamních sdělení, ke kterému jste se přihlásili.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například proklikem na odkaz odhlášení přímo v obchodním sdělení, zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce:

Carl Stahl & spol, s.r.o.
Mikulovická 4
190 17 Praha 9
IČO: 62418394
E-mail: info@carlstahl.cz
Tel: +420 281 920 100
Web: www.carlstahl.cz